ارزیابی عملکرد کارکنان

اهداف استراتژیک ارزیابی عملکرد

یکی از چالشهای اصلی مدیران این است که چگونه می توان پی برد هر کدام از نیروهای سازمان چه عملکردی داشته اند و طبق آن برای پاداش یا آموزش افراد برنامه ریزی شود. تشخیص اینکه چه معیارهایی برای ارزیابی عملکرد  هر فرد با توجه به تخصص و واحدی که در آن مشغول به فعالیت است […]

راهنمای جامع منابع انسانی

منابع انسانی (HR)

  منابع انسانی چیست؟ اعضای حیاتی در هر شرکتی کارکنان منابع انسانی (HR) هستند. منابع انسانی بیان گر شخص یا گروهی از افراد در یک شرکت می باشد که تمام منابع (resources) مربوط به کارکنان را مدیریت می کند.این بخش شامل استخدام، حفظ بودجه، مدیریت مزایا، اطمینان از رضایت کارکنان، اجرای فرهنگ شرکت و آموزش […]