جایگاه هوش تجاری در بانکداری

هوش تجاری در بانکداری

 هوش تجاری در صنعت بانکداری بعنوان پدیده جدیدی مطرح نمی باشد. ورود هوش تجاری درک بانک ها از داده ها و تحلیل ها را تغییر داده است. حضور نوآوری های تکنولوژیکی کلید سازگاری با تغییرات را فراهم کرده است؛ صنعت بانکداری نیز از این قاعده مستثنی نیست. ما متوجه تغییرات زیادی در بخش بانکی شده‌ایم:( […]